Regulamin platformy inwestycyjnej Symultana

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Symultana jest częścią projektu „Symultana-inwestowanie w innowacje”, którego celem jest ułatwianie inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), kojarzenie przedsiębiorców poszukujących kapitału na rozwój z inwestorami gotowymi zainwestować środki finansowe w przedsięwzięcia przedsiębiorców będących także projektodawcami lub pomysłodawcami. Symultana.org jest częścią projektu „Symultana-inwestowanie w innowacje”.

2. Administratorem serwisu jest Stowarzyszenie Primus Inter Pares, biuro projektu przy ul. Rydygiera 8, bud. 20B, lok. 101, 01-793 Warszawa.

3. Projekt ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz do Inwestorów – niezależnie od miejsca pochodzenia i prowadzenia działalności – zainteresowanych wsparciem rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.

4. Uczestnicy – zarówno Inwestorzy, Przedsiębiorcy, jak i osoby pragnące uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Primus Inter Pares nie ponoszą kosztów korzystania z usług Symultana.org wykonywanych w ramach realizacji Projektu „Symultana-inwestowanie w innowacje”, a uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Primus Inter Pares w ramach realizacji Projektu jest nieodpłatne. Wydarzenia realizowane w ramach projektu  są kierowane bądź wyłącznie do osób zarejestrowanych w Symultana.org lub również do osób w niej nie zarejestrowanych, ale może wymagać potwierdzenia uczestnictwa ze względu na ograniczoną ilość miejsc (w szczególności spotkania „w cztery oczy z inwestorem”). Rejestracja w Symultana.org pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi na korzystanie w pełnym zakresie z oferty serwisu oraz daje prawo do uczestniczenia w spotkaniach „w cztery oczy z inwestorem” (lub w innych wydarzeniach) w pierwszej kolejności. Koszty dojazdu oraz noclegu związane z uczestnictwem w nieodpłatnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Primus Inter Pares ponosi Uczestnik, zakres usług nieodpłatnych precyzują zasady organizacji poszczególnych wydarzeń.

5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników platformy Symultana korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem przed korzystaniem z serwisu Symultana, a korzystanie z serwisu Symultana oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz potwierdza oświadcza zgodę Użytkownika na jego warunki.

 

II. DEFINICJE

Symultana.org –internetowa platforma łącząca przedsiębiorców zorientowanych na realizację innowacyjnych projektów biznesowych i inwestorów pragnących ulokować kapitał z zyskiem.

Administrator - Stowarzyszenie Primus Inter Pares realizujące projekt „Symultana – inwestowanie w innowacje”,  ul. Rydygiera 8 budynek 20B lok. 101, 01-793 Warszawa, mail: biuro [at] primusinterpares.pl, KRS 0000064833, NIP 542-26-85-098, REGON 05197156341.

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca gotowość do inwestowania środków finansowych w Projekty Biznesowe prezentowane w Symultana.org, która zaakceptowała niniejszy Regulamin, oraz zarejestrowała się na portalu jako użytkownik - inwestor tworząc swój profil wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie informacji w swoim profilu oraz określonych przez niego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu. Symultana.org dopuszcza uczestniczenie w sieci zarówno inwestorów indywidualnych (osoby fizyczne), jak i instytucjonalnych (osoby prawne, w tym ułomne osoby prawne).

Przedsiębiorca – projektodawca, pomysłodawca projektu biznesowego poszukujący kapitału na rozwój, który zaakceptował niniejszy Regulamin oraz zarejestrował się na Symultana.org jako użytkownik-przedsiębiorca tworząc swój profil wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie informacji w swoim profilu oraz określonych przez niego danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników serwisu. Symultana dopuszcza uczestnictwo w sieci zarówno przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (osoby fizyczne), jak i osoby prawne, w tym ułomne osoby prawne oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności.

Profil - miejsce na portalu Symultana.org, gdzie opublikowano zbiór informacji o Użytkowniku, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.

Projekt biznesowy  - projekt zgłoszony przez Przedsiębiorcę (Projektodawcę, Pomysłodawcę) dopuszczonego do uczestniczenia w przedsięwzięciach Symultana.org takich jak spotkania „w cztery oczy z inwestorem” i innych.

Użytkownik zarejestrowany– osoba fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonała procesu Rejestracji w serwisie Symultana.org.

Użytkownik niezarejestrowany – osoba odwiedzająca serwis Symultana.org w celu zapoznania się z jego funkcjami, zamieszczonymi ofertami oraz profilami użytkowników zarejestrowanych.

Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu Symultana.org. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia lub podania danych w nim zawartych.

Konto użytkownika- profil Użytkownika - w serwisie Symultana.org umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, listy oferowanych usług oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z Symultana.org, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Oferta – treść dodawana przez Użytkownika serwisu.

Biznes Plan - szczegółowy opis Projektu Biznesowego zgłoszony przez Przedsiębiorcę zweryfikowany przez Zespół Symultana.org oraz (po pozytywnej weryfikacji) stanowiący podstawowy dokument Przedsiębiorcy prezentowany Inwestorowi podczas spotkania „w cztery oczy z inwestorem”.

W cztery oczy z inwestorem” – spotkanie Przedsiębiorcy, zainteresowanego dokonaniem inwestycji Inwestora celem omówienia aspektów planowanej inwestycji i w celu uzgodnienia interesów Stron oraz osiągnięcia przez nie porozumienia w zakresie planowanej inwestycji oraz zasad jej realizacji, jak również wypracowanie akceptowanego przez Strony modelu procesu inwestycyjnego.

Regulamin - niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w serwisie Symultana.org, prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, zasady funkcjonowania Symultana.org, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług.

 

III. USŁUGI PLATFORMY SYMULTANA

1. Usługi w serwisie są nieodpłatne.

2. Dodanie oferty –  oferta dodawana jest do serwisu przez Użytkownika. Za treść oferty odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który dodał ofertę. Użytkownik zainteresowany ofertą może zapoznać się z informacjami o niej oraz uzyskać dane kontaktowe Użytkownika – Oferenta – i przez niego udostępnione.

3. Administrator nie odpowiada za treść oferty dodanej w serwisie przez Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do poprawy oferty i poinformowania o tym Użytkownika, który może zaakceptować zmiany w ofercie, zmodyfikować ją lub wycofać.

4. Oferty dodawane do bazy serwisu Symultana przez Użytkownika są publikowane w serwisie Symultana.org oraz mogą być rozsyłane w nieograniczonym zakresie przez zespół platformy Symultana do potencjalnych zainteresowanych odbiorców oferty.

5. Zawarcie umowy za pośrednictwem platformy Symultana jest możliwe po wypełnieniu danych wymagających uzupełnienia, po wydrukowaniu i podpisaniu przez strony umowy.

6. Ułatwienie inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) ma miejsce poprzez ułatwienie kontaktów między zarejestrowanym Użytkownikami platformy Symultana, rejestrującymi się jako Przedsiębiorca lub Inwestor.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SYMULTANA.ORG

1. Użytkownik może korzystać z serwisu w dowolny sposób zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.

2. Korzystanie z funkcjonalności na platformie inwestycyjnej Symultana.org może być uwarunkowane wcześniejszym zarejestrowaniem się (użytkownik zarejestrowany) w serwisie wymagającym podanie wyszczególnionych danych.

3. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane podczas rejestracji oraz innych czynności w serwisie. Serwis Symultana.org nie weryfikuje danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych.

4. Użytkownik platformy inwestycyjnej Symultana.org oświadcza, że:

- podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

- zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego warunki  zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.

6. Bez zgody Administratora zabronione jest umieszczanie w serwisie wszelkiego rodzaju reklam.

7. Użytkownik zezwala serwisowi Symultana.org na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:

- adres IP,

- wywołany adres internetowy (URL),

- adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu Symultana.org,

- rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Użytkownik,

- innych informacji transmitowanych protokołem http.

- wszelkich treści wpisanych do serwisu Symultana.org.

8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie Symultana.org może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania Użytkownika, telefonu, danych finansowych prowadzonego przez Użytkownika przedsięwzięcia.

3. Użytkownik może zastrzec podanie niektórych danych wyłącznie do wiadomości tych innych Użytkowników, które zawarły z nim umowę poprzez serwis Symultana.org lub według innych zastrzeżeń.

4. Poprzez rejestrację w serwisie Symultana.org jego Użytkownik wyraża zgodę na:

- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis Symultana.org w sposób określony niniejszym regulaminem,

- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis Symultana.org w celach marketingowych i statystycznych,

- przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis Symultana.org może używać zagranicznych serwerów),

- przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie,

- rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w jego koncie w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu,

5. Poprzez rejestrację w serwisie Symultana.org Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Symultana.org, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu Symultana. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Symultana.org informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu Symultana.org o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 

VI. OBOWIĄZKI OFERENTA

1. Dodając swoją Ofertę do serwisu Symultana.org, Użytkownik musi posiadać możliwości do jej wykonania i nie może być ona sprzeczna z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Oferty, ich treści i wykonanie.

3. Oferta usługi może być dodana jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązana.

4. Opcje dodatkowe w opisie oferowanej usługi muszą być wyraźnie i jasno sformułowane.

5. Wymagane jest podawanie cen w serwisie Symultana.org jako cen brutto.

 

VII. REZYGNACJA Z USŁUG I USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE SYMULTANA.ORG

1. Serwis Symultana.org może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego konto i profil, jeśli:

- cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,

- Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.

- w przypadkach mniejszej wagi serwis Symultana.org może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta lub upomnieniu użytkownika.

2. Serwis Symultana.org powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwera Konta Użytkownika w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia Konta Użytkownik może się odwołać.

 3. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu Symultana.org od takiej decyzji nie przysługuje.

 

VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis Symultana.org drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub adresu mailowego biuro [at] symultana.org.

2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

- nazwę i numer Usługi,

- termin nieprawidłowego działania Usługi,

- dane Użytkownika zgłaszającego reklamację

- uzasadnienie reklamacji.

4. Serwis Symultana.org rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

5. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.

6. Serwis Symultana.org nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia i inne utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu powstałe wskutek działania siły wyższej oraz innych osób, w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności.

 

IX. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU SYMULTANA.ORG

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego.

2. Serwis Symultana.org nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami serwisu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Użytkownikami serwisu.

3. Serwis Symultana.org nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania ofert.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.

5. Użytkownikom serwisu Symultana.org nie przysługują wobec Symultana.org roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.

6. Serwis Symultana.org zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Oferent przypisał swoją usługę lub profil.

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie organizator powiadomi Użytkowników przed wejściem jej w życie.

2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w serwisie przy logowaniu lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu powinna być przesłana mailem do Administratora, co oznacza rezygnację Użytkownika z uczestnictwa w serwisie. Brak w/w informacji mailowej oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.

4. Treść niniejszego Regulaminu wchodzi w życie z dniem 20.09.2012.